هدف از تبلیغات برای معرفی کسب و کار و خدمات این است که نام برند ما همیشه به بهترین شکل ممکن در ذهن مخاطب ثبت شده و زمانی که نام برند ما را می شنود حس خوب و مثبتی نسبت به آن داشته باشد. به همین دلیل است که متخصصین امر بازاریابی و تبلیغات توصیه می کنند که اثر هاله ای در تبلیغات را باید جدی گرفت.

اثر هاله ای چیست


اثر هاله ای اولین بار توسط ادوارد یکی از پیشگامان روانشناسی آموزشی بیان شد. براساس تعریف ادوارد، اثر هاله ای همان ذهنیتی است که در شناخت و تصمیم گیری ما تحت تاثیر ذهنیت قبلی شکل گرفته و در نتیجه بر روی قضاوت ما تاثیر گذار خواهد بود. با یک مثال این اثر را توضیح خواهیم داد. فرض کنیم که شما در اولین برخورد با شخصی که برای اولین او را ملاقات می کنید یک رفتار نامناسب را از او مشاهده می کنید همین مسئله باعث می شود که ذهنیت بدی از او در ذهن شما شکل گرفته و در قضاوت های بعدی نسبت به این فرد ناخواسته ویژگی های منفی او بیشتر به چشم شما بیاید. همین حالت برای ویژگی های مثبت نیز صدق می کند.


اثر هاله ای در تبلیغات


با معرفی  اثر هاله ای در علم روانشناسی بازاریابان متخصص این اثر را به عنوان یکی از ارکان اصلی در تبلیغات شناسایی کرده و از آن در زمینه تبلیغات استفاده نمودند. بازاریابان معتقدند که زمانی که اولین احساسات نسبت به یک کسب و کار و برند مثبت باشد همین ذهنیت باعث می شود که ناخواسته ذهنیت های بعدی نیز نسبت به آن برند مثبت باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک محصول بتواند اثر هاله ای پررنگ تری را در تبلیغات ایجاد نماید در نتیجه به یک برند موفق تری تبدیل خواهد شد و در یک بیان کلی می توان این گونه بیان نمود که برند شدن برخی از کالاها از همین مسئله نشات می گیرد.
نکته:
در بررسی اثر هاله ای در تبلیغات لازم است به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم. مهم نیست در تبلیغات چه چیز بیان می شود بلکه نحوه بیان بسیار موثر است. این که شما متن آگهی تبلیغاتی خود را چگونه بیان کنید منجر خواهد شد که اثر هاله ای مثبت و یا منفی در ذهن مخاطب ایجاد شده و نهایتا در برند سازی کسب و کار شما بسیار موثر خواهد بود. لذا در اولین تبلیغاتی که برای کالا و یا خدمات انجام می شود بسیار باید دقت داشت که چه متنی را چگونه بیان می کنید.