شرکت پرداخت نوین آرین واقع در تهران به منظور تکمیل کادر اداری خود در نظر دارد که از افراد واجد شرایط نیرو استخدام نماید. لذا از شما خواهشمندیم که در صورت برخورداری از شرایط رزومه خود را حداکثر تا 10 اسفند ماه 1396 به شرکت ارسال نمایید.
 

سمت های شغلی و شرایط استخدامی

 
مسئول جذب و پایش نمایندگان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA، مهندسي صنايع، فناوري اطلاعات
2- داشتن حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبط
3- محل کار در تهران
4- آشنایی با دانش مدیریت عمومی و مدیریت منابع انسانی
5- تسلط بر فرآیندهای جذب، اعطا، ارزیابی و لغو نمایندگی
6- تسلط بر مدل های رتبه بندی نمایندگان
7- تسلط بر مهارت های ICDL
8- برخورداری از مهارت گفتاری، نوشتاری  و روابط عمومی قوی
9- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
 
کارشناس جذب و پایش نمایندگان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA و مهندسي صنايع
2- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
3- تخصص در صنعت پرداخت و حوزه پایانه فروش
4- آشنایی با فرآیندهای جذب، اعطا، ارزیابی و لغو نمایندگی
5- آشنایی با مدل¬ های رتبه بندی نمایندگان
6- برخورداری از مهارت¬های گفتاری، نوشتاری و ارتباطی قوی
7- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
8- تسلط بر مهارت های ICDL
 
مسول پایش پذیرندگان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA، مهندسي صنايع، فناوري اطلاعات
2- داشتن حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبط
3- آشنایی با دانش مدیریت عمومی و مدیریت منابع انسانی
4- آشنایی با مدل¬ های رتبه بندی نمایندگان
5- برخورداری از مهارت¬های گفتاری، نوشتاری و ارتباطی قوی
6- شناخت کامل بازار و رقبا
7- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
8- تسلط بر مهارت های ICDL
 
کارشناس پایش پذیرندگان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA و مهندسي صنايع
2- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
3- تخصص در صنعت پرداخت و حوزه پایانه فروش
4- شنایی با مدل های ارزیابی و رتبه بندی پذیرندگان
5- شناخت کامل بازار و رقبا
6- تسلط بر مهارت های ICDL
7- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
8- برخورداری از مهارت های گفتاری، نوشتاری و ارتباطی قوی
 
کارشناس امور نمایندگان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA و مهندسي صنايع
2- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
3- تخصص در صنعت پرداخت و حوزه پایانه فروش
4- تسلط بر مهارت های ICDL
5- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
6- برخورداری از مهارت¬های گفتاری، نوشتاری و ارتباطی قوی
 
کارشناس باشگاه مشتریان
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مديريت، MBA، مهندسي صنايع، فناوري اطلاعات
2- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
3- تسلط بر برنامه¬ های وفاداری و باشگاه مشتریان
4- تخصص در صنعت پرداخت و حوزه پایانه فروش
5- تسلط بر مهارت های ICDL
6- برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدلال
7- برخورداری از مهارت¬های گفتاری، نوشتاری و ارتباطی قوی
8- شناخت کامل بازار و رقبا